06.09.17

Rady pro úspěšné uplatnění reklamace

Reklamovat je možné téměř cokoli a výsledek může být různý. Aby se spotřebitel dobral svého práva, měl by zvolit takový postup, aby bylo reklamační řízení úspěšné. Jak na to?

Myslet na to, že může dojít k uplatnění práva vadného plnění je třeba již při uzavření kupní smlouvy. U věcí nicotné hodnoty není nutné uzavírat ji písemně, dokladem o uzavření smlouvy je doklad o zakoupení, který obsahuje náležitosti (datum, obchodní jméno prodávajícího, identifikaci zboží a cenu). V případě zakoupení zboží, u kterého je zkrácena záruka (zpravidla u bazarového zboží) musí obsahovat i údaj o této zkrácené záruce, jinak platí obecná lhůta 24 měsíců.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména různým opravám, úpravám, smlouvám o dílo apod. Práce by měla být řádně sjednána a vymezena, měla by být stanovena cena a veškerá ujednání by měla být písemná (i e-mailem), aby později nedošlo k důkazní nouzi. Bohužel se stává, že si spotřebitel sjedná takové práce ústně, během prací dojde k různým dodatkům sjednaným pouze telefonicky a následně pak k vyúčtování částky, z které se kupujícímu protočí panenky a marně hledá pomoc u příslušných úřadů.

Pokud není patrná ochota zhotovitele k tomu, aby komunikoval písemně, pak je vhodné učinit to třeba jednostranně a vymezit konkrétně podmínky pro objednávku. To znamená například potvrdit e-mailem ujednání domluvená telefonním hovorem, aby byly alespoň nějaké doklady o tom, co si strany domluvily. Ústní nebo telefonické dohody vůbec není radno doporučovat, ale někdy hraje velkou roli cena a sousedské vztahy, proto je vhodné aspoň tzv. „pro pořádek“ ústní nebo telefonická ujednání písemně zrekapitulovat.

Je-li smlouva uzavřena a dílo předáno – za takový okamžik lze považovat zaplacení ceny (úhradu faktury) – zboží lze užívat, ale v některých případech se projeví vada. Tím nastává okamžik, kdy musí spotřebitel uplatnit právo z vadného plnění. Učiní to způsobem odpovídajícím koupi (zpravidla na provozovně nebo v sídle firmy, pokud zakoupil na provozovně; jedná-li se o internetový obchod, pak by měla být pravidla pro uplatnění těchto práv na stránkách nebo v obchodních podmínkách).

Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, ukládá prodávajícímu povinnost reklamaci přijmout a vyřídit v přiměřené lhůtě, která je ohraničena krajní mezí 30 dnů (pokud se nejedná o složitý případ a neprodlouží se po dohodě se zákazníkem).

Už v tomto okamžiku může nastat problém, jelikož prodávající (zákon tím myslí kohokoli, kdo prodává výrobky nebo poskytuje služby) se někdy snaží této povinnosti vyhnout. Pokud postupuje v souladu se zákonem, pak vydá písemné potvrzení o přijetí reklamace, které musí obsahovat náležitosti: údaj o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Zákon sice neukládá, kdy je prodávající povinen toto učinit, ale obecně lze uvažovat tak, že kdykoli spotřebitel uplatní reklamaci, měl by odejít po jejím ukončení s papírem, který takové údaje má. Takže i v případě, kdy je reklamace prodávajícím zamítnuta okamžitě.

Stává se, že spotřebitel, kterému je na místě řečeno, že reklamace se zamítá, se domnívá, že jeho reklamace nebyla řádně vyřízena. Pokud dostane výše zmíněné potvrzení, pak je všechno v pořádku a je to legální způsob vyřízení reklamace. Nikde není psáno, že prodávající musí využít odborníka, aby o tom rozhodl. Využije-li ho, je alespoň naděje, že se tím bude více zabývat, ale výsledek je stále nejistý. Po posouzení buď reklamaci uzná, nebo neuzná. Pokud je reklamace oprávněná, spotřebitel dostane peníze, nové zboží nebo je provedena oprava (řešení je zvoleno zpravidla podle charakteru vady). V případě reklamace neoprávněné je zboží vráceno zpět spotřebiteli.

Na tomto místě je vhodné uvést, že některým spotřebitelům se nesouhlas prodávajícího nelíbí a odmítají zboží převzít. Tento postup nelze doporučit, jelikož reklamace je vyřízena a záruční lhůta na zboží běží marně dál. Zboží je důkazní prostředek, který může být využit k dalšímu sporu s prodávajícím a není ani vyloučeno, že prodávající si naúčtuje skladné.

Těžko polemizovat o tom, kdo má pravdu, jelikož v případě, kdy je reklamace zamítnuta se zpravidla jedná o spornou situaci. Spotřebitel shledává výrobek vadným, zatímco prodávající nikoli, ať už z jakýchkoli důvodů. Na otázku co dál je velmi těžká odpověď.

Občanský zákoník upravuje otázku vad, lhůt, náležitostí dokladů, ale neporadí, pokud se jedná o posuzování vady. Úřad oprávněný ke kontrole průběhu reklamačního řízení nemá pravomoc posoudit, jestli je postup prodávajícího oprávněný, či nikoli. Může pouze ověřit, zda byla dodržena lhůta a postup byl v souladu se zákonem, tak, jak je zmíněno výše (tedy spíš kontrola dokladů). To daný spor nijak nevyřeší. Takže co s tím?
Pokud existují k uplatnění reklamace podklady výše zmíněné, to znamená doklad o uzavření kupní smlouvy (účet, faktura, smluvní ujednání) a o uplatnění reklamace a jejím výsledku, lze využít možnost řešit spor mimosoudní cestou.

K tomu jsou podle povahy věci příslušné tyto subjekty:
·     Český telekomunikační úřad
·     Energetický regulační úřad
·     Finanční arbitr
·     Česká obchodní inspekce
·     Česká advokátní komora
·     Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 


Na závěr je tedy vhodné uvědomit si, že odpovědnost za svá konání má zejména spotřebitel a ve věci práva z vadného plnění je zvlášť nutné, aby si zajistil a schoval podklady – doklad o koupi, popřípadě smlouvu nebo záruční list, doklad o reklamačním řízení a jeho výsledku. Bez těchto dokladů je ve sporu malá šance na úspěch.  

Oblíbené

Translate