04.12.17

Prodávající odmítá přijmout reklamaci

Chtěl jsem reklamovat zboží, ale prodávající ho odmítl přijmout a nevím, co mám dělat dál.

Prodávající má povinnost přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Bohužel se stává, že spotřebitele odbyde a odmítá komunikovat. V takovém případě sice porušuje povinnost podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, který upravuje, jak by mělo probíhat reklamační řízení, ale je třeba situaci nějak vyřešit.

Doporučujeme uplatnit reklamaci písemnou formou, tedy doporučeným dopisem s potvrzením o převzetí písemnosti z důvodu zajištění důkazu, zda prodávající písemnost převzal, či nikoli. Pokud by ji nepřevzal, pak je možné obrátit se na příslušný živnostenský úřad, podle sídla firmy. Pokud písemnost převezme, pak běží 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace a s tím souvisí i práva spotřebitele – viz níže:

§ 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
(1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
(2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
(3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Oblíbené

Translate