14.07.13

Atesty o bezpečnosti výrobků

Má spotřebitel automaticky při prodeji právo na předložení atestů o bezpečnosti výrobků?


Na Vaši otázku nemůžeme poskytnout jednoznačnou odpověď, protože u různého sortimentu existují různé povinnosti prodávajících.

V zásadě lze říci, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen informovat spotřebitele o výrobku, jeho vlastnostech, způsobu použití, rizicích z nesprávného použití, o způsobu údržby a poskytnout veškeré informace s tím související, o které spotřebitel požádá (více ust. § 9, 10 a 11) u všech výrobků.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti, upravuje povinnosti distributora (prodávajícího), povinnosti související s průvodní dokumentací upravuje v ust. § 4. Zákon se vztahuje na výrobky, které nejsou stanovenými podle níže uvedeného zákona (22/1997 Sb.)

Cit. § 4: Průvodní dokumentace a označování výrobků

(1) Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu a označit.

(2) Průvodní dokumentací výrobku jsou doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné k převzetí a k užívání zboží.

(3) Označování výrobku je pro účely tohoto zákona opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku. Výrobek musí být dále v souladu se zvláštním právním předpisem7b) opatřen údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku.

(4) Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor, který uvádí takové výrobky na trh nebo do oběhu, povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci, pokud toto nebezpečí není zřejmé. Současně jsou tyto osoby povinny přesně určit části výrobku, které mohou vyvolat nebezpečí, a popsat způsob jejich bezpečného užívání. Uvedení tohoto upozornění nezbavuje výrobce nebo distributora povinnosti zajistit ostatní požadavky na bezpečnost výrobku.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušné prováděcí předpisy (nařízení vlády) stanovují povinnosti osob, které uvádí na trh výrobky těmito předpisy stanovené (například hračky, elektrospotřebiče, strojní zařízení, atd.). Jednotlivá nařízení pak zpravidla ukládají povinnosti při uvedení na trh výrobci nebo dovozci.

S připuštěním jednotlivých výjimek (například některé stavebniny) není prodávajícím stanovena konkrétně povinnost předkládat automaticky při prodeji spotřebiteli atesty. Případné výjimky je nutné ověřovat jednotlivě podle předpisů pro daný sortiment.

Oblíbené

Translate