Pokud se dobře pamatuji, tak někdy v roce 1997 došlo k zásadní změně legislativy a od té doby se změnily poměry v oblasti potravin. I tehdy se vyskytovaly potraviny s prošlou dobou spotřeby a minimální trvanlivosti, ale prodej nebyl povolen, popřípadě musel být doložen atest nezávadnosti. Skoro v každém nákupu čítající kolem deseti položek byly tak dvě prošlé. Sýry, tuky, salámy, jogurty, tvaroh.
Pak byl vydán zákon o potravinách, který v ust. § 11, mimo jiné, říkal, cit.: „Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen:
- skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,
- odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.“
V současné době upravuje podmínky pro uvádění na trh u potravin § 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, v platném znění, takto:

§ 10
(1) Na trh je zakázáno uvádět potraviny
a) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,
b) s prošlým datem použitelnosti,
c) neznámého původu,
d) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu s atomovým zákonem,
e) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(2) Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li takto označeny, odděleně umístěny a jsou-li bezpečné.
(3) Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné, odděleně umístěné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.
(4) Pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem
a) použitelnosti, nebo
b) minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné
 
Pokud dobře chápu, pak se sice potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti prodávat mohou, ale musí to být odděleně a tak, aby to spotřebitel zřetelně uviděl. Je vlastně jenom na něm, zda to koupí nebo ne. Je to správné? Potravinový výrobek s prošlým datem použitelnosti - rozuměj výrobek s krátkodobou spotřebou - už jistě nebude takové jakosti jak má být a navíc si spotřebitel podstatně omezuje právo na reklamaci. Prošlou potravinu tedy nakupuje se značným rizikem.

Obdobným způsobem byl upraven i zákon na prodej ostatních výrobků, zákonem o ochraně spotřebitele, který ukládá prodávajícím prodávat výrobky s vadou odděleně, ale i povinnost vyznačit vadu na prodejním dokladu. Jistě, u spotřebního zboží je záruční doba podstatně delší než u potravin a tak je vyznačení konkrétní vady velmi praktické, protože v případě reklamace, která může být uplatněna i na takové zboží, začne obvykle dohadování, zda se na to záruka vztahuje, či ne. Zákonodárce chtěl zřejmě předejít těmto dohadům a stanovil povinnost vady vyznačit.

Ale náš spotřebitel nezvažuje výhody či nevýhody, které to přináší. Kupuje prošlé potraviny, nakupuje zboží s vadou, nekouká na datum a nesleduje prodejní doklady. To s sebou nese i nevýhody, protože někdy prošlé potraviny rovnou vyhodí (ať už vědomě, či nevědomě, protože jenom neměl brýle), jindy utře nos při uplatnění reklamací, protože nechce studovat zákony a hádat se s prodavači. Někteří prodejci z takového přístupu spotřebitele těží a snaží se ho v tom podporovat. Údaje mění tak, aby se více líbily. A nebo si třeba rovnou dovolí upřít právo na reklamaci tím, že u zboží vystaví informaci „nelze reklamovat“.

A tak je asi dobře, že čas od času nějaká ta mediální bublina praskne, protože se o tom aspoň začne mluvit. Spotřebitel na chvíli zase zpozorní a třeba si uvědomí, že má svá práva.