09.05.19

Poskytování plastových odnosných tašek za úhradu


Můžete mi poradit, jak je to s povinností účtovat odnosné tašky?

Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, upravila problematiku v souladu s předpisy EU, neboť byla implementována Směrnice EU 2015/720. Zákon problematiku upravuje v ust. § 3 takto:

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.
(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.
(3) Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.

Pro upřesnění – zákaz poskytnutí tašek se vztahuje na všechny obaly o tloušťce 15 mikronů, tedy pro představu, zdarma může být poskytnut obal odpovídající tenkým sáčkům poskytujícím prodejci běžně na ovoce či zeleninu.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3. Porušení je pod sankcí až 500 000 Kč.

Oblíbené

Translate