25.09.12

Označení textilu - nový předpis

Můžete mi poradit, jak mají býr správně označené textilní výrobky?

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění, stanoví v ust. § 9, 10 a 11 rozsah povinných informací. Z něj vyplývá, že na výrobku musí být informace o údržbě a způsobu používání výrobků, jakož i o rizicích vyplývajících z nesprávného použití. Na výrobku dále musí být označení výrobce, dovozce nebo dodavatele, údaj o hmotnosti nebo velikosti, popřípadě rozměru a další údaje potřebné podle povahy výrobku. Veškeré informace mohou být poskytnuty v podobě symbolů, pokud jsou písemné, musí být v českém jazyce.

Způsob uvedení informací o materiálovém složení v současné době upravuje Nařízení EU č. 1007/2011  ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

Oblíbené

Translate