07.02.20

Nákup občerstvení či jiné služby přes telefon

V dnešní době je běžné, že si někdo objedná přes telefon třeba pizzu, za dvacet minut má pokrm připravený a může si na něm pochutnat. Ale napadlo vás, že taková objednávka je vlastně nákup přes telefon či jiný prostředek komunikace na dálku a musí splňovat určitá pravidla jako každý jiný nákup?
Tuto problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v kapitole:
„Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem“

Vybrali jsme nejdůležitější ustanovení pro vaši orientaci. Nabídku pokrmu a cenu na stránkách či nabídkových letácích zpravidla najdete, ale je dobré vědět i kolik stojí obal, zda jsou náklady na dodání, jaké jsou způsoby platby a kde uplatnit právo, pokud nebudete spokojeni. Na některé údaje poskytovatelé služeb zapomínají a to by neměli.

§ 1824
(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1811* odst. 2 a § 1820** odst. 1.

*§ 1811, odst. 2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku
a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, (pozn:  prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.) g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

**§ 1820 odst. 1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního*** vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí podnikatel spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění.
§ 1825
Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.


Výše uvedené povinnosti jsou vymahatelné pod sankcí, neboť řada z nich se promítá do některých ustanovení o nekalých praktikách podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vymáhání je pak na příslušných dozorových institucích, ale ignorovat povinnosti se moc nevyplácí, výše pokut nejsou příjemné. Proto jsme shrnuli aspoň ty nejdůležitější informace pro služby, které jsou v současné době  hodně rozšířené a využívané. Obdobné podmínky platí i pro jiné služby (třeba úklid), ale opravdu všechny povinnosti je třeba hledat v uvedených předpisech.

Pokud by někoho zajímaly podrobnější informace, může využít naši poradnu a zeptat se konkrétně.

***Subjektem oprávněným k řešení mimosoudních sporů je například Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Pro řešení mimosoudních sporů lze využít i platformu ODR.Oblíbené

Translate