24.01.12

Vydávání dokladu o zakoupení výrobku

Problematiku vydávání dokladu o zakoupení výrobku upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, konkrétně v ust. § 16 – cit.:

  1. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
  2. Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.
  3. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Zvláštním předpisem se rozumí například zákon, který upravuje konkrétní povinnosti při prodeji určitého sortimentu zboží. Takovým je třeba puncovní zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, který ukládá prodávajícím povinnost vydat doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a ryzosti prodaných výrobků z drahých kovů. To platí i při nákupu zlomků nebo zboží od zákazníků. Jde-li však o prodej stříbrného zboží, jehož hmotnost nepřevyšuje 10 gramů, nemusí tento doklad údaj o hmotnosti obsahovat.

Pro úplnost je třeba zmínit, že doklad o zakoupení pro spotřebitele není totožný s doklady podle zákonů pro účetnictví, který může mít výčet náležitostí stanovený odlišně.

Oblíbené

Translate