14.08.19

Pokud se nezmění přístup, boj s plasty bude nekonečnýAčkoli jsme se rozhodli primárně zaměřovat pozornost na ochranu trhu před plagiáty a nebezpečnými výrobky a pomáhat lidem orientovat se v legislativě, budoucnost nás zajímá a aktuálně nás znepokojuje i životní prostředí. Dlouhodobě je středem pozornosti všech a řešení přichází pomalu, jednoznačně však nelze vyvrátit, že se v legislativě leccos změnilo a rozhodnutí zákonodárců by se mělo aplikovat do praxe.
Zaměřili jsme se na otázku plastových tašek, protože jako spotřebitelé vnímáme reakce prodávajících, kteří měli dost času se vyrovnat se změnou zákona, jelikož novela nabyla účinnosti již od 1. 1. 2018, tedy před 20 měsíci.

Současná úprava legislativy týkající se odnosných plastových tašek je tato:

Zákon 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění:

Cit: § 3 - Prevence
(3) Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.
§ 45
Za přestupek podle § 44 lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm. i) a j), podle odstavce 4 nebo 5,

Dozor v oblasti prevence je rozdělen podle dozorové působnosti mezi více úřadů, proto jsme se na výsledky kontrol dotázali České obchodní inspekce, která v rámci pravomocí a charakterem kontrol má přehled o situaci na trhu, neboť její převážná činnost je přímo na provozovnách a zaujímá jedno z nejvýznamnějších postavení z hlediska působnosti přímé ochrany spotřebitele (kontroluje veškeré spotřební zboží mimo potravin a předmětů běžného užívání). Dá se tedy předpokládat, že v rámci kontrolních nákupů ověřuje i povinnost významnou pro životní prostředí. 

Ve výroční zprávě za rok 2018 ČOI uvedla, že vykonala v působnosti dozoru zákona o obalech 3093 kontrol a zjistila 110 porušení zákona. Zajímalo nás, které povinnosti prodávající porušovali a zejména to, zda se týkaly plastových tašek.

Z odpovědi vyplynulo, že počet zjištěných porušení § 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech zjistil:
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha v 1 případě,
Inspektorát Jihočeský a Vysočina ve 12 případech,
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský v 38 případech,
Inspektorát Ústecký a Liberecký ve 2 případech,
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický v 10 případech,
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský ve 4 případech,
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský ve 33 případech.

Celkem bylo uloženo 100 pokut za obal poskytnutý zdarma a to za období celého roku 2018. Zdá se nám to trochu málo, ale je nám známo, že vymáhání legislativy souvisí i s přístupem jedince, který je pravomocí pověřen. Někoho otázka plastů pálí, někoho ne.

Znamená snad 1 pokuta uložená v hlavním městě Praze, že se prodávající natolik zlepšili anebo že odpovědní pracovníci něco nevidí?

Úsudek necháme na každém čtenáři, my situaci na trhu sledujeme a myslíme si své. Jelikož nám životní prostředí není lhostejné, vyzýváme spotřebitele, aby šetřili a pořídili si odnosné tašky. A v případě, že mají ekologické cítění, mohou podat odpovědným institucím podnět ke kontrole.

Oblíbené

Translate